Αγαλμα του Ενδοξου Στρατηλάτη Θ.Κολοκοτρώνη

Ο Κολοκοτρώνης της Κω